Chudoba a ľudské práva

 „Ekonomický rast rozširuje materiálnu základňu pre uspokojovanie ľudských potrieb. Avšak spôsob, akým sú uspokojované, závisí od spôsobu rozdeľovania zdrojov medzi ľudí, poskytovania a využívania príležitostí, najmä zamestnania.“                              
                                       Moreira

Chudoba je svetový problém, ktorý sa neustále prehlbuje. Zvyčajne ju spájame s miestami ako subsaharská Afrika, Ázia a latinská Amerika, lenže chudoba ovplyvňuje aj milióny ľudí v Európe. Zo 400 mil. európskych obyvateľov až 60 mil. žije pod hranicou chudoby.

Viedenská deklarácia a Akčný program prijatý počas Svetovej konferencie o ľudských právach vo Viedni (06/1993) uvádza, že „existencia extrémnej chudoby neumožňuje uplatniť a naplno užívať ľudské práva ... najmä ekonomické, sociálne a kultúrne.“ (Čl. 14)
Nedostatočná zdravotná starostlivosť, nízke vzdelanie, neprimerané podmienky na bývanie či nerovnosť, čo sú iba niektoré z dôsledkov chudoby a sociálneho vylúčenia, znemožňujú prístup k občianskym a politickým právam. To ľuďom následne bráni uplatňovať svoje ekonomické, sociálne a kultúrne práva. Toto je jasný príklad nedeliteľnosti a vzájomnej prepojenosti ľudských práv.

Definícia absolútnej chudoby vychádza z toho, čo sa pokladá za minimálnu požiadavku na prežitie. Na základe tejto definície sa predpokladá, že existuje istá minimálna hranica, a keď sa niekto nachádza pod ňou, patrí do kategórie „chudobný“. Na meranie sa najčastejšie používa výška príjmu. Ak sa príjem jednotlivca alebo rodiny nachádza pod určitou hranicou, ktorá sa považuje za minimálnu na dosiahnutie primeranej životnej úrovne, taká osoba alebo rodina je považovaná za chudobnú.

V prípade relatívnej chudoby je stav určitej skupiny porovnávaný s inými ľuďmi žijúcimi v tom istom prostredí, komunite alebo krajine. Preto je možné, že niekto, kto je považovaný za chudobného v rozvinutej krajine, môže mať v skutočnosti oveľa vyšší príjem ako niekto , kto je považovaný za bohatého v menej rozvinutej krajine.
Význam chudoby  závisí od zvykov, noriem a hodnôt v každej spoločnosti a v každom regióne sveta.

Zdroj: KOMPAS - Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam