Chudoba

„Boj s chudobou je výsostne politickou záležitosťou. Chudoba vo väčšine spoločnosti súvisí s nerovnomerným rozdelením moci, bohatstva a príležitostí.“
                                                                Rozvojový program OSN, 2001

Jedným z najrozšírenejších predsudkov o chudobných ľuďoch je, že sa v tejto situácii ocitli, lebo im to vlastne vyhovuje a nepracovali dosť usilovne. Tým sa myslí, že sú leniví a nezodpovední. Takto je chudobný človek akoby sám zodpovedný za svoju situáciu. Tento názor naznačuje, že štát nie je nijako zodpovedný a nemôže im nijako pomôcť.

Takýto názor je v ostrom rozpore s kultúrou ľudských práv, pretože odmieta možnosť, aby ľudia, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, mohli žiť dôstojne a uplatňovali si ľudské práva. A navyše takýto prístup si zamieňa dôsledky chudoby (zmenené správanie, užívanie drog, odmietanie práce, alkoholizmus a iné) so zložitými koreňmi a príčinami chudoby. V mnohých rodinách sú jediným zdrojom príjmov skromné detské prídavky.

Ak chceme odstrániť chudobu, musíme odstrániť jej korene, nielen uspokojiť momentálne potreby. To si vyžaduje veľké politické úsilie na strane štátov a medzinárodných organizácií. Chudoba má silný politický rozmer

Zdroj: KOMPAS - Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam